Gedragscode

Als toenmalig lid van de Association Management Companies sectie van de Europese koepelorganisatie voor verenigingsprofessionals ESAE heeft ons bedrijf de door deze organisatie opgezette ‘Code of Practice’ onderschreven. Hoewel de sectie inmiddels is opgeheven staan wij nog steeds achter de Code.

Definitie

Een verenigingsmanagement-bureau (‘association management company’) is een formeel opgerichte, onafhankelijke, commerciële onderneming of afdeling binnen een dergelijke onderneming, die gespecialiseerd is in het verlenen van management- en administratieve ondersteuningsdiensten aan verenigingen of brancheorganisaties.  

Goed gedrag

Als professioneel verenigingsmanagement-bureau houdt het management van Lejeune Association Management zich aan de volgende principes van goed gedrag:

  1. Onafhankelijkheid. Lejeune zal te allen tijde de volledige bestuurlijke en strategische onafhankelijkheid van haar klanten behouden. 

  2. Vermijden van belangenconflicten. Lejeune zal geen contractuele relaties aangaan met een cliënt die de belangen van een bestaande cliënt zouden kunnen compromitteren of conflicteren zonder de formele voorafgaande goedkeuring van de bestaande cliënt. 

  3. Contracten. Lejeune is contractueel verbonden met haar klantenverenigingen. De contracten dienen duidelijk te zijn en te beschrijven wat van onze onderneming kan worden verwacht. De inhoud van de opdracht en de voorwaarden voor de uitvoering ervan moeten duidelijk worden vastgelegd. De honoraria die worden gedeclareerd zijn ofwel gebaseerd op de tijd en de kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de opdracht, ofwel tegen een vast honorarium. Het contract moet in overeenstemming zijn met de relevante wetgeving. 

  4. Eigendom en titel. Lejeune maakt geen aanspraak op de eigendom of de titel van de documenten, dossiers en bescheiden die voor een opdrachtgever worden bijgehouden. Op voorwaarde dat de klant zijn contractuele verplichtingen is nagekomen, zullen al deze gegevens bij beëindiging van het contract snel en efficiënt worden afgehandeld in overeenstemming met de wensen van de klant. 

  5. Kwaliteitsborging. Lejeune zal de hoogste ethische normen hanteren in de uitgevoerde professionele werkzaamheden en in zaken die verband houden met de zaken van een cliënt, uitsluitend in het belang van de cliënt handelen. Lejeune zal medewerkers in dienst hebben die voldoende gekwalificeerd en ervaren zijn om het takenpakket en de diensten die de cliënt nodig heeft te vervullen en zal de kwaliteit van de dienstverlening en de effectiviteit van het personeel voortdurend verbeteren door middel van een doorlopend programma van passende scholing, opleiding en ontwikkeling van het personeel. 

  6. Vertrouwelijkheid. Alle vertrouwelijke informatie die Lejeune bij de normale uitvoering van haar contractuele verplichtingen ontvangt, wordt als zodanig behandeld en uitsluitend ten behoeve van de betrokken opdrachtgever gebruikt. Lejeune zal de geldende wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming in acht nemen en zal alles in het werk stellen om ongewenst gebruik van ledenlijsten en bijbehorende informatie te voorkomen.

  7. Professionele integriteit. Lejeune zal geen informatie aanbieden waarvan bekend is of vermoed wordt dat deze misleidend of onjuist is. Lejeune zal zich onthouden van misleidende of onjuiste beweringen over de onderneming, haar personeel en/of gerelateerde prestaties. Lejeune aanvaardt de volledige juridische en morele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar diensten en de professionele handelingen en activiteiten van haar personeel.

ISO 9001

Lejeune is ISO 9001:2015 gecertificeerd door EIK certificering, certificeerder voor kennisintensieve dienstverlening.

ISO 9001

Lejeune is aangesloten bij: