Webinar CSRD: Een stap naar een duurzamere toekomst voor leden van Nederlandse verenigingen

Geplaatst op:

Tijdens een interactief webinar over de Corporate Sustainability Reporting Directive op 5 juli jl., speciaal georganiseerd voor Nederlandse verenigingen die opdrachtgever zijn van Lejeune Association Management, werden de belangrijkste aspecten van CSRD en de gevolgen ervan voor bedrijven uitgebreid behandeld. Het webinar bood waardevolle inzichten en handvatten voor deelnemers om zich voor te bereiden op de rapportagevereisten van CSRD en zo bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

CSRD webinar Lejeune CSRD academy

Het webinar, georganiseerd in samenwerking met de CSRD Academy, werd geleid door Lennert Vermaat, verenigingsadviseur bij Lejeune. Michel Scholte van True Price en de CSRD Academy en Renier de Adelhart Toorop, een core instructor en onderzoeker bij de CSRD Academy, verzorgden de inhoud van het webinar. Michel Scholte was ook spreker op de Lejeune Branchedag ‘Van duurzaam denken naar DOEN’ van 30 maart jl., waar dit webinar een eerste vervolg op was.

CSRD in een hogedrukpan

Scholte opende met een beknopte introductie van CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive die op 1 januari 2025 in werking treedt. Hij benadrukte dat het doel van CSRD is om het sociale, menselijke en natuurlijke kapitaal om te zetten in financieel kapitaal. Dit sluit aan bij de rapportagevereisten die momenteel in Europa worden gehanteerd op deze gebieden.

CSRD webinar csrd academy Lejeune

Vervolgens besprak De Adelhart Toorop het rapportageproces. Hij legde uit dat de huidige regelgeving vrijwillig is en dat bedrijven zelf kunnen kiezen welke onderwerpen ze rapporteren, wat het moeilijk maakt om vergelijkingen tussen bedrijven te maken. Hij wees er op dat dit zal veranderen met de nieuwe CSRD-richtlijn, waarin tien onderwerpen worden vastgesteld die voor iedereen gelden, in een digitaal format waardoor één-op-één vergelijkingen mogelijk worden gemaakt.

Werkingssfeer

Scholte benadrukte dat rapportage over duurzaamheidsaspecten nu al standaard is voor ondernemingen die moeten voldoen aan de Non-financial Reporting Directive (NFRD). Vanaf 2025 komt CSRD hiervoor in de plaats. Vanaf 2026 geldt CSRD ook voor alle bedrijven die beantwoorden aan minstens twee van de drie criteria: meer dan 250 werknemers; omzet meer dan € 40 miljoen; activa meer dan € 20 miljoen. In de toekomst zal duurzaamheidsrapportage stapsgewijs echter ook een steeds belangrijkere rol gaan spelen voor andere ondernemingen. Het gaat daarbij om alle drie aspecten van duurzaamheid: Environmental, Social en Governance (ESG). Zoals gesteld gaat CSRD uit van 10 onderwerpen: 5 op het gebied van milieuzorg, 4 op het gebied van sociaal beleid en 1 op het gebied van goed bestuur. Deze worden vastgelegd in de zogenaamde European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Het gaat daarbij overigens niet alleen om kwantiatieve maar ook kwalitatieve meetpunten.

CSRD webinar csrd academy Lejeune

Met de billen bloot

Daarna werd door De Adelhart Toorop ingegaan op de beleidsdoelen en resultaten van CSRD, waarbij werd vermeld dat er 1144 datapunten zijn waarop zal kunnen worden gemeten. Het werd duidelijk gemaakt dat dit proces sneller van start gaat dan veel bedrijven verwachten. Grote ondernemingen zullen voor hun impactrapportages deels afhankelijk zijn van input van hun leveranciers, dus ook voor kleine ondernemingen is CSRD al snel relevant. Het is daarom van belang om tijdig de juiste structuur op te zetten. Het streven van de EU is om met de CSRD meer transparantie te creëren. Als organisaties weinig ambitieus zijn met hun ESG doelstellingen staat hierop geen boete, maar als concurrenten hogere ambities en betere prestaties kunnen overleggen richting klanten en investeerders, zal dit ook bij de minder ambitieuze bedrijven een prikkel geven tot verbetering, zo is de gedachte. Zoals een CEO het vrij vertaald formuleerde: "Als je met de billen bloot moet kun je er maar beter goed uitzien."

Waar te beginnen?

Scholte ging vervolgens in op de kosten en uitdagingen van de implementatie van CSRD. Hij waarschuwde dat de interne en externe kosten van dergelijke projecten niet onderschat moeten worden. Bijna twee-derde van de administratieve kosten verbonden aan CSRD rapportages houdt verband met de 5 milieu-onderwerpen. Hij benadrukte dat het verzamelen van gegevens een terugkerende activiteit is en dat het belangrijk is om dit gefaseerd aan te pakken en hiervoor de juiste betrokken bijeen te brengen en de aanpak te structureren.

Handreiking aan ledenbedrijven

Deelnemers werd aangeraden contact op te nemen met hun klanten als deze nog niet om informatie vragen. De meer dan 80 aanmeldingen voor het webinar werden gezien als een teken dat bedrijven reeds bezig zijn met CSRD, en er werd aangemoedigd om vooruit te kijken en met elkaar in gesprek te gaan. Als vervolgstap werd voorgesteld om een 'dry run' uit te voeren van de materialiteitsanalyse en een gap-analyse te maken van wat er nog moet gebeuren. Deelnemers en andere lidbedrijven van door Lejeune ondersteunde verenigingen werd aangeboden om tegen een 10% korting deel te nemen aan een eendaags trainingsprogramma dan wel een e-learning programma bij de CSRD Academy.

Voor meer informatie over hoe bedrijven dit het beste kunnen aanpakken, of het nakijken van het webinar, kan contact worden opgenomen met Lennert Vermaat van Lejeune Association Management.

Terug naar het overzicht

ISO 9001

Lejeune is ISO 9001:2015 gecertificeerd door EIK certificering, certificeerder voor kennisintensieve dienstverlening.

ISO 9001

Lejeune is aangesloten bij: